Så här skulle vegetationen i hela deltat sett ut om det hade varit opåverkat av människan